Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Chem-Sklep

1.      Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych przez Centro-Chem z siedzibą w Lublinie za pośrednictwem sklepu internetowego www.chem-sklep.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Regulamin  określa zasady i warunki świadczenia przez Centro-Chem z siedzibą w Lublinie usług drogą elektroniczną.

 

§ 1 Definicje

1.      Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.      Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu złożonym przez Klienta według warunków określonych w tym zamówieniu.

3.      Dostawca - oznacza podmiot zewnętrzny świadczący profesjonalne usługi dostawy, za pośrednictwem którego  Sprzedający realizuje Dostawy Towarów.

4.      Hasło - oznacza indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych dokonany podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym i wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5.      Klient- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej lecz zdolny do nabywania praw i zaciągania obowiązków na podstawie odrębnych przepisów, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa Sprzedający świadczy usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Z ofert dostępnych na www.chem-sklep.pl korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.

6.      Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z Sprzedający czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Z ofert dostępnych na www.chem-sklep.pl korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.

7.      Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

8.      Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

9.      Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.   Regulamin- oznacza ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Centro-Chem.

11.   Rejestracja - oznacza czynność faktyczną polegającą na założeniu Konta Klienta dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12.   Sprzedający - oznacza firmę Centro-chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Lublinie (20-258), ul. Turka 141b, NIP: 7132339236, REGON: 430932386, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: sklep@centro-chem.pl

13.   Strona Internetowa Sklepu- oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedający prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.chem-sklep.pl.

14.   Towar - oznacza produkt oferowany do sprzedaży przez Sprzedający za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

15.   Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedający przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16.   Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedający.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1.     Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedający, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedający wyrażoną na piśmie.

2.     Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3.     Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedający na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4.     W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.     Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedający, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6.     Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedający nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7.     Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedający.

 

§ 3 Rejestracja

1.     W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.     Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.     W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedający na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedający poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.     W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.     Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedający. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

6.     Każdy Klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maks. jednego konta klienta w Sklepie Internetowym. Zastrzegamy sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji.

 

§ 4 Zamówienia

1.     Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedający w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2.     Na stronie www.chem-sklep.pl umowy zawierane są w języku polskim.

3.     Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedający, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4.     Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedający przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5.     Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedający o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6.     Sprzedający zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w wypadku wybranego asortymentu będzie złożenie przez Klienta  deklaracji dotyczącej specjalnego zastosowania substancji sklasyfikowanej w kategorii 2 a także oświadczenia o wykorzystaniu towarów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu           i używania prekursorów materiałów wybuchowych.

7.     Odmowa złożenia na piśmie oświadczeń o których mowa w § 4 ust. 7 a także niedostarczenie wskazanych oświadczeń na piśmie zwalnia Sprzedający z obowiązku świadczenia, umowę uważa się za niezawartą, a Klientowi  nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze.

8.     Sprzedający zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w wypadku wybranego asortymentu jest ukończenie przez Klienta 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. W wypadku stwierdzenia w toku weryfikacji zamówienia, iż Klient nie spełnia wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub złożeniu fałszywego oświadczenia lub wskazania fałszywej daty urodzenia lub numeru PESEL Sprzedający zwolniony jest z obowiązku świadczenia, umowę uważa się za niezawartą, a Klientowi  nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze.

9.     W przypadku zamówienia obejmującego Towar objęty ograniczeniami w zbywaniu lub obrocie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania limitu sprzedaży danego Towaru lub niespełniania przez Klienta wymogów określonych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim wypadku Klientowi  nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze.

10.  W przypadku każdego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

 

§ 5 Płatności

1.     Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Informacja o kosztach dostawy i ewentualnych innych opłatach związanych z realizacją umowy sprzedaży zostaje udzielona przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a.     przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedający (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);

b.      przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności dotpay.pl lub paypal.com (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu tpay.com o dokonaniu płatności przez Klienta); w wypadku wyboru płatności przez klienta  za pośrednictwem przelewy 24 zastosowanie mają postanowienia ogólne warunków umowy  PayPro SA

c.      gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3.     Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4.     W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedający wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

5.     W przypadku każdego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

6.     Klienci akceptując Regulamin wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

7. Udokumentowaniem sprzedaży towaru jest paragon lub faktura dostarczane Kupującemu wraz z przesyłką. Z uwagi na treść obowiązujących przepisów prawa w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wybór paragonu jako udokumentowania sprzedaży wyklucza późniejsze wystawienie faktury za zakupiony towar.

 

§ 6 Dostawa

1.     Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedający zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

2.     Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

3.     Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Do realizacji usługi  dostawy zastosowanie mają Ogólne warunki umowy dostawcy.

4.     W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedającego.

5.     Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6.     Sprzedający, w wypadku żądania Klienta wskazanego w treści zamówienia, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient będący Konsumentem oświadcza, że zgadza się na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Sprzedającego zamiast paragonu fiskalnego.

7.     Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej zobowiązuje się odebrać przesyłkę przed końcem dnia roboczego, tj. do godziny 16:00, w dniu dostawy. Klient zobowiązuje się do odbierania telefonów od firmy świadczącej odpłatną Usługę Transportową, co umożliwi dokładne ustalenie godziny odbioru przesyłki. Nie podjęcie przesyłki w godzinach wyznaczonych przez firmę świadczącą odpłatną Usługę Transportową będzie skutkowało dodatkowym kosztem ponownego dostarczenia w wysokości 40% kosztu Usługi Transportowej, nie mniej niż 40 zł netto – kwota ta jest uiszczana bezpośrednio u kuriera w momencie odbioru przesyłki. Próba ponownego dostarczenia przesyłki do Klienta podejmowana jest jeden raz.

8.     Całkowita rezygnacja z odbioru przesyłki na podstawie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub nie podjęcie przesyłki od firmy kurierskiej stanowi dodatkowe obciążenie Klienta kosztem Usługi Transportowej. W tej sytuacji Klientowi zostanie zwrócona kwota Zamówienia przelewem bankowym na konto Klienta pomniejszona o koszt Usługi Transportowej.

9.     Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej ma obowiązek sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kierowcy firmy kurierskiej. W przypadku zastrzeżeń, co do przesyłki, należy spisać protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności w obecności kierowcy. Brak sporządzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się jako przyjęcie produktów bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń co do przesyłki, musi być potwierdzony podpisem przyjęcia towaru na liście przewozowym.

 

§ 7 Rękojmia

1.     Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towaru wolnego od wad fizycznych. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.chem-sklep.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

2.     Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. W przypadku uznania roszczeń za zasadne, po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej Sprzedający zwraca Klientowi poniesione koszty dostarczenia reklamowanego towaru na podstawie przedłożonego przez reklamującego dowodu ich poniesienia, a w przypadku nieprzedłożenia takiego dowodu, w równowartości najtańszej oferowanej przez Sprzedającego opcji dostawy.

3.     Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

4.     Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedającego o dostrzeżonej wadzie w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o istniejącej wadzie. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) Klientom, którzy nie są konsumentami, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

5.     Sprzedający nie odpowiada za wady sprzedanego towaru, w sytuacji gdy Klient w momencie sprzedaży o wadzie tej wiedział.

 

§ 8 Reklamacje

1.     Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie korespondencji e-mail na adres  sklep@centro-chem.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy Klienta, adres korespondencyjny, numer i datę zamówienia, opis reklamowanego produktu, dołączony w formie elektronicznej dowód zakupu oraz datę jej  sporządzenia. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

2.     Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

3.     Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@centro-chem.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

 

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.     Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru. Konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się zarówno zwrot ceny towaru, jak również koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać listownie na adres: Centro-chem  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Turka 141b, 20-258 Lublin lub e-mailowo na adres: sklep@centro-chem.pl. Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta, dane teleadresowe oraz nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków pieniężnych. Podanie tych danych jest niezbędne do dokonania zwrotu środków pieniężnych.

2.     Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

3.     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4.     Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.     Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.     Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.     Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedający informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy w formie korespondencji e-mail.

8.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.     Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 10 Usługi nieodpłatne

1.     Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne polegające na prowadzeniu konta Klienta.

2.     Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.     Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.     Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

5.     Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedającego, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedającego, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

6.     Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7.     W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedającego o potencjalnym naruszeniu. Sprzedający powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§11 Ochrona danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady określone w Regulaminie sklepu internetowego www.chem-sklep.pl Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności firmie obsługującej Elektroniczne Płatności, firmie świadczącej Usługę Transportową oraz serwisom e-commerce, tylko w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji Zamówienia. Nie dotyczy to sytuacji w której Sprzedający uzyska osobną zgodę na przekazanie danych osobowych – w takiej sytuacji dane takie mogą zostać przekazane zgodnie z zakresem i na warunkach określonych w osobnej zgodzie na przekazanie danych osobowych.

2.     Administrując danymi osobowymi, Sprzedający działa w zgodzie z przepisami prawa polskiego. Sprzedający jest zarejestrowany w bazie danych Generalnego Inspektora Danych Osobowych jako podmiot przetwarzający dane osobowe.

 

§12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1.     Zarówno Klient, jak i Sprzedający mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.     Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedającego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedającego z oświadczeniem woli Klienta.

3.     Sprzedający wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1.     Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.     Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3.     W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.     Klientów będących Konsumentami Informujemy, iż przysługuje im możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

5.     Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §14 Regulaminu.

6.     Podstrony sklepu internetowego www.chem-sklep.pl mogą zawierać linki do zewnętrznych serwisów, których funkcjonowanie uregulowane jest w odrębnych regulaminach, niezależnych od Sprzedającego.

7.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2019 r.