Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENTRO-CHEM

 

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną[1]
 z uwzględnieniem w szczególności  przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta[2] oraz innych ustaw.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów na odległość przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.chem-sklep.pl, a także korzystania przez Kupujących ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty, uiszczania ceny sprzedaży produktów, dostarczania produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów oraz Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych przez Spółkę Centro-Chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
w Turce, Turka 141B, 20-258 Lublin; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  KRS: 0000822639, NIP: 7132339236, REGON: 43093238600000.

2.       Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2)      Dostawie – należy przez to rozumieć czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego
w zamówieniu złożonym przez Klienta według warunków określonych w tym zamówieniu,

3)      Dostawcy – należy przez to rozumieć podmiot zewnętrzny świadczący profesjonalne usługi dostawy, za pośrednictwem którego  Sprzedawca realizuje Dostawy Towarów,

 

4)      Haśle – należy przez to rozumieć indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych dokonany podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym i wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym,

5)      Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej lecz zdolny do nabywania praw i zaciągania obowiązków na podstawie odrębnych przepisów, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Z ofert dostępnych na www.chem-sklep.pl korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat,

6)      Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Z ofert dostępnych na www.chem-sklep.pl korzystać mogą osoby
w wieku co najmniej 18 lat,

7)      Koncie Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

8)      Koszyku zamówień – należy przez to rozumieć , element funkcjonalny Sklepu internetowego, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.chem-sklep.pl,

9)      Kupującym – należy przez to rozumieć każdy podmiot kupujący w Sklepie Internetowym,

10)  Kupującym uprzywilejowanym – należy przez to rozumieć Kupującego, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą  na prawach konsumenta,

 

11)  Loginie – należy przez to rozumieć indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym,

12)  Lokalu Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć siedzibę Przedsiębiorcy, w której sprzedawca – Centro-chem sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Turce – prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe: 20-258 Lublin, Turka 141B,

13)  Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

14)  Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

15)  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej,

16)   Rejestracji – należy przez to rozumieć czynność faktyczną polegającą na założeniu Konta Klienta dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

17)  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin  obejmujący ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Centro-Chem,

18)  Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową– należy przez to rozumieć tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego,

19)  Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklepu internetowy pod adresm www.chem-sklep.pl

20)  Sprzedawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcy prowadzący sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. Centro-Chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Turce, Turka 141B, 20-258 Lublin; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  KRS: 0000822639, NIP: 7132339236, REGON: 43093238600000, e-mail: sklep@centro-chem.pl, , zwanej dalej Centro-chem sp. z o.o. sp.k

21)  Towarze – należy przez to rozumieć wszelkie rzeczy oferowane do sprzedaży
w Sklepie Internetowym
www.chem-sklep.pl,

22)  Stronie Internetowej Sklepu – należy przez to rozumieć strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.chem-sklep.pl.

23)  Trwały nośnik – należy przez to rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawca przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

24)  Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę przez którą Sprzedawca –przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (Towaru) i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę,

25)  Umowie zawartej na odległość – należy przez to rozumieć Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą (Przedsiębiorcą) a Kupującym (Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

26)  Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.[3], Kodeks cywilny,

27)  Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby,

 

§ 2

1.       Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2.       Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3.       Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4.       Do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na oferowane produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

6.       W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

1)      w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail;

2)      w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

7.       Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 4.

8.       Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem
w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.

9.       Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami regulaminu. W tym celu Klient wypełnia
on-line formularz rejestracji, podając swój aktywny adres e-mail, wybrane przez siebie hasło składające się z co najmniej 8 znaków i zawierać literę oraz cyfrę oraz numer telefonu, a także zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Rejestracja w Sklepie i korzystanie
z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Kupującego w celu utrzymania sesji zalogowanego Kupującego oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego. Kupujący może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

10.   Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z  tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

11.   Każdy Klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maksymalnie jednego konta klienta w Sklepie Internetowym. Zastrzegamy sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji.

12.   Zarówno Klient, jak i  Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

13.   Kupujący, który zarejestrował Konto Klienta na stronie Sprzedawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta klienta. Sprzedawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

14.   Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

15.   Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

16.   Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

17.   Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i  funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

§ 3.

Warunki sprzedaży

 

1.       Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2.       Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.       Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

4.       Ceny towarów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.

5.       Na stronie www.chem-sklep.pl umowy zawierane są w języku polskim.

6.       Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:

1)      złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień - przycisk „dodaj do koszyka”;

2)      potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku „Złóż zamówienie” w ostatnim kroku koszyka zamówień;

3)      wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Spółka może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;

4)      wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta;

5)      potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;

6)      opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone:

a)       przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcę),

b)      przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności dotpay.pl lub paypal.com (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu tpay.com o dokonaniu płatności przez Klienta); w wypadku wyboru płatności przez klienta  za pośrednictwem przelewy 24 zastosowanie mają postanowienia ogólne warunków umowy  PayPro SA,

c)       gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

7.       Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

8.       W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w  ust. 7 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

9.       W przypadku każdego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

10.   Klienci akceptując Regulamin wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

11.   Udokumentowaniem sprzedaży towaru jest paragon lub faktura dostarczane Kupującemu wraz z przesyłką. Z uwagi na treść obowiązujących przepisów prawa w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wybór paragonu jako udokumentowania sprzedaży wyklucza późniejsze wystawienie faktury za zakupiony towar.

12.   Kupujący może złożyć zamówienie telefonicznie.

13.   Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

14.   Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

15.   Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w  ust. 14 i  z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

16.   Sprzedawca zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w wypadku wybranego asortymentu będzie złożenie przez Klienta  deklaracji dotyczącej specjalnego zastosowania substancji sklasyfikowanej w kategorii 2 a także oświadczenia o wykorzystaniu towarów,
o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych.

17.   Odmowa złożenia na piśmie oświadczeń o których mowa ust. 16 a także niedostarczenie wskazanych oświadczeń na piśmie zwalnia Sprzedawcę z obowiązku świadczenia, umowę uważa się za niezawartą, a Klientowi  nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze.

18.   Sprzedawca zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w wypadku wybranego asortymentu jest ukończenie przez Klienta 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. W wypadku stwierdzenia w toku weryfikacji zamówienia, iż Klient nie spełnia wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub złożeniu fałszywego oświadczenia lub wskazania fałszywej daty urodzenia lub numeru PESEL Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku świadczenia, umowę uważa się za niezawartą, a Klientowi  nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze.

19.   W przypadku zamówienia obejmującego Towar objęty ograniczeniami w zbywaniu lub obrocie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania limitu sprzedaży danego Towaru lub niespełniania przez Klienta wymogów określonych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim wypadku Klientowi  nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze.

20.   W przypadku każdego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

 

§ 4.
Dostawa

 

1.       Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

2.       Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

3.       Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Do realizacji usługi  dostawy zastosowanie mają Ogólne warunki umowy dostawcy.

4.       W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5.       Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6.       Sprzedawca, w wypadku żądania Klienta wskazanego w treści zamówienia, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient będący Konsumentem oświadcza, że zgadza się na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Sprzedawcy zamiast paragonu fiskalnego.

7.       Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej zobowiązuje się odebrać przesyłkę przed końcem dnia roboczego, tj. do godziny 16:00, w dniu dostawy. Klient zobowiązuje się do odbierania telefonów od firmy świadczącej odpłatną Usługę Transportową, co umożliwi dokładne ustalenie godziny odbioru przesyłki. Nie podjęcie przesyłki w godzinach wyznaczonych przez firmę świadczącą odpłatną Usługę Transportową będzie skutkowało dodatkowym kosztem ponownego dostarczenia w wysokości 40% kosztu Usługi Transportowej, nie mniej niż 40 zł netto – kwota ta jest uiszczana bezpośrednio u kuriera w momencie odbioru przesyłki. Próba ponownego dostarczenia przesyłki do Klienta podejmowana jest jeden raz.

8.       Całkowita rezygnacja z odbioru przesyłki na podstawie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub nie podjęcie przesyłki od firmy kurierskiej stanowi dodatkowe obciążenie Klienta kosztem Usługi Transportowej. W tej sytuacji Klientowi zostanie zwrócona kwota Zamówienia przelewem bankowym na konto Klienta pomniejszona o koszt Usługi Transportowej.

9.       Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej ma obowiązek sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kierowcy firmy kurierskiej. W przypadku zastrzeżeń, co do przesyłki, należy spisać protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności w obecności kierowcy. Brak sporządzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się jako przyjęcie produktów bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń co do przesyłki, musi być potwierdzony podpisem przyjęcia towaru na liście przewozowym.

 

 

 

 

 

§ 5.

Reklamacje Konsumenckie

 

1.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym.

2.       W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

a)       poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line,

b)      wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy,

c)       wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;

d)      ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy.

3.       Dla zawiadomień konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, itp.), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

4.       W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.

5.       Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

1)      opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2)      przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

6.        Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

1)       nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)       występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a)        nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b)       przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)        publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży,

3)       być dostarczany z opakowanie i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

4)       być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

7.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 6  powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

8.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, w jakim niezgodność Towaru z umową wynika z wykorzystywaniem go w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

9.       Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

10.   Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)       Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

2)       Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

3)       brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

4)      brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;

5)       z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towar do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

11.   Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta  nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

12.   Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

13.   W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta  niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14.   Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

15.   Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

 

16.   Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

17.   W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 6

1.       Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących ze zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

2.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

3.       Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

1)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia;

2)      żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

4.       Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy Centro-chem  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Turka 141b, 20-258 Lublin lub e-mailowo na adres: sklep@centro-chem.pl. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

5.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

§ 6.7.

Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

1.       Konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 30 (trzydziestu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.

2.       Bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów.

3.       Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek poinformować Przedsiębiorcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.

4.       Oświadczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wymaga formy szczególnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać listownie na adres: Centro-chem  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Turka 141b,
20-258 Lublin lub e-mailowo na adres: sklep@centro-chem.pl. Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta, dane teleadresowe oraz nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków pieniężnych. Podanie tych danych jest niezbędne do dokonania zwrotu środków pieniężnych. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na konsumencie lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5.       W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.

6.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania.

7.       Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.       Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać towar albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle zamówione towary przed upływem okresu czternastu dni.

9.       Zwracane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.

10.   Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.    Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy w formie korespondencji e-mail.

12.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14.   Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta  w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 8.
 Usługi nieodpłatne

1.       Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne polegające na prowadzeniu konta Klienta.

2.       Usługi wskazane w  ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.       Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

5.        Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzeda, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

6.       Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7.       W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

8.       Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Subskrypcja Newslettera jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu sklep@centro-chem.pl.

9.       Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa może być rozwiązana w każdym czasie zgodnie z ust. 8.

 

§ 9.

Informacja RODO

1.       Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE .L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO”), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: Spółka Centro-Chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Turce, Turka 141B, 20-258 Lublin; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  KRS: 0000822639, NIP: 7132339236, REGON: 43093238600000,  adres e-mail: iodo@centro-chem.pl

2.       Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady określone w Regulaminie sklepu internetowego www.chem-sklep.pl. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności firmie obsługującej Elektroniczne Płatności, firmie świadczącej Usługę Transportową oraz serwisom e-commerce, tylko w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji Zamówienia. Nie dotyczy to sytuacji, w której Sprzedawca uzyska osobną zgodę na przekazanie danych osobowych – w takiej sytuacji dane takie mogą zostać przekazane zgodnie z zakresem i na warunkach określonych w osobnej zgodzie na przekazanie danych osobowych.

3.       Administrując danymi osobowymi, Sprzedawca działa w zgodzie z przepisami prawa polskiego. Sprzedawca jest zarejestrowany w bazie danych Generalnego Inspektora Danych Osobowych jako podmiot przetwarzający dane osobowe.

 

§  10.
Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  

2.       Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w serwisie Sklepu Internetowego
www.chem-sklep.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej[4].

1.       Regulamin Sklepu Internetowego udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian
w regulaminie.

3.       Podstrony sklepu internetowego www.chem-sklep.pl mogą zawierać linki do zewnętrznych serwisów, których funkcjonowanie uregulowane jest w odrębnych regulaminach, niezależnych od Sprzedawcy.

4.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

5.       W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6.       Klientów będących Konsumentami Informujemy, iż przysługuje im możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

7.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami § 2 ust. 12 Regulaminu.

8.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2023 r

9.       Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Miejscowość…………..…….., data………..………

Pełna nazwa przedsiębiorcy

 

Adres siedziby przedsiębiorcy

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny. 

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

 

 

………………………

Podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór Reklamacja towaru (żądanie wymiany)

 

Miejscowość………….., data…………….

Pełna nazwa sprzedawcy         

Adres siedziby sprzedawcy

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru (żądanie naprawy/wymiany)

 

Zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ……….. [nazwa towaru] jest niezgodny z umową. Niezgodność z umową polega na ……….. Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu……….. W związku z tym na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 43d) żądam:

  • wymiany towaru na nowy.

 

………………………

Podpis konsumenta

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Załącznik: dowód zakupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór Reklamacja towaru (żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku istotnego braku zgodności towaru z umową bez wcześniejszego skorzystania wymiany)

 

Miejscowość………….., data…………….

 

Pełna nazwa sprzedawcy

Adres siedziby sprzedawcy

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru (żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku istotnego braku zgodności towaru z umową bez wcześniejszego skorzystania z naprawy/wymiany)

 

Zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu……….. [nazwa towaru] jest niezgodny z umową. Niezgodność z umową polega na ……….. Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu……….. W mojej ocenie brak zgodności z umową jest istotny, gdyż …………….. W związku z tym na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 43e):

  • żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………..) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………... / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar*
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……….. / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar*

 

………………………

Podpis konsumenta

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik: dowód zakupu

 

 

 

 

Wyrażenie zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez https://www.chem-sklep.pl oraz oświadczenie o ochronie danych

 

Ochrona danych osobowych użytkowników jest jednym z naszych priorytetów. Chcemy, by nasi Klienci czuli się bezpiecznie podczas zakupów w naszej witrynie, więc przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustaw, rozporządzeń oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy dokument służy przybliżeniu użytkownikom  zasad gromadzenia i wykorzystania danych; wskazuje on jakie dane gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz do kogo można się zwrócić w celu zmiany danych ich usunięcia bądź uzyskania odpowiedzi na pytania użytkowników.

 

1.     Administrator danych  oraz prawa użytkownika

 

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przechowywanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych jest firma Centro-Chem (zwana dalej: chem-sklep.pl), dostępna pod podanymi niżej danymi kontaktowymi:

Adres korespondencyjny  Centro-chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka kmandytowa Turka 141b, 20-258 Lublin

Telefon kontaktowy 884 202 0 81

Poczta elektroniczna sklep@chem-sklep.pl

 

Użytkownik ma prawo nieodpłatnie uzyskać informacje na temat zgromadzonych bądź zarchiwizowanych przez nas danych, wprowadzić do nich zmiany, bądź zażądać usunięcia ich z bazy. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem naszej firmy poprzez jeden z wymienionych wyżej kanałów.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie bądź wykorzystanie danych przez
chem-sklep.pl, użytkownik może zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem a także żądać usunięcia danych osobowych z bazy danych administratora.

 

2.  Gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych

 

Dane osobowe rozumiane są jako dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podaje podczas rejestracji i tworzenia konta na naszej stronie.

 

2.1 Konto klienta

 

Dla każdego użytkownika, który rejestruje się na naszej stronie używając funkcji „Utwórz konto”, zakładane jest konto klienta. Konto to zabezpieczony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas danych podstawowych użytkownika. Klient ma dzięki niemu dostęp do zakończonych, realizowanych oraz ostatnio wysłanych zamówień, może także zarządzać swoimi danymi osobowymi i newsletterem.

 

2.1.1 Stworzenie konta klienta

 

Podczas rejestracji konta, użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych (informacje wymagane do przeprowadzenia procedury rejestracji i aktywacji konta):

- adres e-mail;

- hasło;

- imię;

- nazwisko;

- zgoda oraz postanowienia o ochronie danych.

 

Adres do faktury i adres dostawy to informacje wymagane dopiero po złożeniu zamówienia przez klienta. Dla zrealizowania zamówienia niezbędne będą imię i nazwisko, dane adresowe oraz dane dotyczące płatności. Adres e-mail użytkownika wykorzystywany jest do identyfikacji (nazwa użytkownika przy logowaniu), poza tym służy dla potwierdzenia otrzymania zamówienia oraz informacji o jego realizacji, jest także potrzebny do komunikacji z klientem.

 

2.1.2. Korzystanie z konta klienta

 

Korzystanie z konta wymaga poprawnego zalogowania z podaniem unikalnych danych wybranych z chwilą rejestracji. Dla bezpieczeństwa i ochrony danych rekomendujemy każdorazowe wylogowanie z konta z momentem zakończenia zakupów w sklepie. Jeżeli użytkownik nie wyloguje się ze swojego konta klienta, pozostaje automatycznie zalogowany. Ze względów bezpieczeństwa użytkownik proszony jest ponownie o podanie hasła, przykładowo przy zmianie danych osobowych lub składaniu zamówienia.

 

2.2 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

 

Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie  z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych (więcej na ten temat w punkcie 2.3) oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania. Podanie błędnych danych lub odmowa udostępnienia adresu dostawy oraz danych odbiorcy skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia bez winy Sprzedawcy.

 

W przypadku wybranego asortymentu, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa dotyczące ograniczenia i bezpieczeństwa obrotu niektórymi surowcami i produktami gromadzimy i przetwarzamy numer PESEL użytkownika celem zweryfikowania osiągnięcia przez użytkownika pełnoletności. Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji techniczne oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom.

 

2.3 Wykorzystanie danych użytkownika do  działań marketingu w  e-commerce

 

Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zakupu w sklepie internetowym chem-sklep.pl wykorzystujemy dane użytkownika także do następujących celów: aby stale optymalizować zakupy użytkownika w ramach przyjaznej dla klienta i zindywidualizowanej oferty; aby móc kontaktować się z użytkownikiem w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi; oraz, aby polecać użytkownikowi produkty lub usługi, które mogą go zainteresować.

 

Wykorzystujemy do tego celu uzyskane informacje, na przykład potwierdzenie odbioru i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez użytkownika urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie uzyskamy od użytkownika (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Dodatkowo korzystamy także z historii zamówień.

 

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez obciążania go kosztami poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list).

 

 

2.3.1 Newsletter

 

Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.

 

Jeżeli użytkownik  zrezygnuje z newslettera, może w każdej chwili odwołać  zgodę na przesyłanie wiadomości za pomocą newslettera bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Za skuteczne odwołanie zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą newslettera wymagane jest przesłanie oświadczenia  w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list). Niezależnie od powyższego w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.

 

2.3.2 E-mail marketing

 

Jeżeli użytkownik dokonał zakupu w sklepie internetowym chem-sklep.pl, celem przedstawienia zoptymalizowanej oferty regularnie będzie otrzymywał od nas wiadomości e-mail z polecanymi produktami. Wiadomości te są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik zapisał się do newslettera, czy nie. Chcemy w ten sposób udostępnić użytkownikowi informacje o produktach z naszej oferty, które mogłyby go zainteresować na podstawie jego ostatnich zakupów.

 

Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania od nas informacji o polecanych produktach lub ogólnie z informacji reklamowych, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list). Niezależnie od powyższego w każdej wiadomości e-mail dostępny jest link do rezygnacji.

 

2.3.3 Banery E-commerce

 

Dane zebrane podczas wizyty użytkownika wykorzystujemy także, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Są to ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron firm trzecich. Reklama ta wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane; bezpośrednie informacje  o użytkowniku (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie.

Więcej informacji na temat plików cookie, pikseli i retargetingu podano w punkcie 3 i 6 niniejszych zasad.

 

2.3.4 Badania konsumenckie, konkursy

 

W ramach konkursów wykorzystujemy dane użytkowników w celu powiadomienia o wygranej  oraz reklamowana naszej oferty. Szczegółowe informacje podane są w warunkach uczestnictwa danego konkursu.

 

Ponadto wykorzystujemy dane użytkownika w celu przeprowadzania badań rynku i badań opinii. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki (w szczególności związane z analizą danych użytkownika) podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym użytkownik wprowadza swoje dane. Odpowiedzi udzielone przez użytkownika w ramach ankiet nie są udostępniane osobom trzecim, podmiotom zewnętrznym ani publikowane w jakiejkolwiek formie.

 

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych w celu przeprowadzania badań rynku i badań opinii w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez obciążania go kosztami poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe  (np. e-mail, faks, list). Oczywiście w każdej wiadomości e-mail z ankietą dostępny jest link

 do rezygnacji.

 

3. Akceptacja plików cookie

 

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Czym są ciasteczka (pliki cookie)?

 

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

 

 

Rodzaje plików cookie  wykorzystywanych przez chem-sklep.pl?

 

Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować użytkownikowi funkcję koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Ciasteczka te służą do tego, aby uczynić naszą ofertę jeszcze efektywniejszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla użytkownika. Dzięki tym plikom możliwe jest przedstawianie użytkownikowi informacji dostosowanych do jego zainteresowań. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do oczekiwań klienta i tym samym ułatwienie mu poruszania się w naszym serwisie.

 

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

 

W ciasteczkach stosowanych przez chem-sklep.pl zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp.

 

Czym jest Onsite Targeting?

 

Na podstawie technologii plików cookie na stronach internetowych chem-sklep.pl gromadzone są dane w celu optymalizacji naszej reklamy oraz całej oferty sklepu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika, lecz służą jedynie do pseudonimizowanej analizy sposobu korzystania ze strony. Dzięki tej technologii możemy przedstawiać użytkownikowi reklamę i/lub specjalne oferty i usługi, których treść opiera się na informacjach uzyskanych na podstawie analizy kliknięć myszą (przykładowo reklama wynikająca z faktu, że w ostatnich dniach użytkownik oglądał wyłącznie obuwie sportowe). Naszym celem jest opracowanie maksymalnie atrakcyjnej oferty online dla użytkownika oraz prezentowanie reklamy odpowiadającej jego obszarom zainteresowań.

 

Czy stosowane są także ciasteczka podmiotów trzecich (tzw. third party cookies)?

 

Chem-sklep.pl współpracuje z niektórymi firmami reklamowymi, które pomagają w tworzeniu stron internetowych tak, aby były atrakcyjniejsze dla użytkowników. Dlatego podczas wizyty na stronach internetowych na twardym dysku komputera użytkownika zapisywane są także ciasteczka firm partnerskich. Są to tymczasowe/stałe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po upłynięciu określonego czasu. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 14 dni  do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Także ciasteczka firm partnerskich zawierają jedynie dane pseudonimizowane, przeważnie są to dane anonimowe. Są to przykładowo informacje o tym, jakie produkty użytkownik oglądał, czy dokonał zakupu, jakich produktów szukał itp. Niektórzy nasi partnerzy gromadzą także informacje o tym, jakie strony użytkownik odwiedzał wcześniej lub jakimi produktami się interesował, aby docelowo wyświetlać reklamy, które będą najlepiej odpowiadać jego zainteresowaniom.

 

Retargeting

 

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanej technologii retargetingu. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej, związanej z zainteresowaniami użytkownika reklamy z reguły jest dla niego atrakcyjniejsze niż reklama, która nie posiada takiego indywidualnego związku. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.

 

Podczas korzystania z naszej strony internetowej stosowane są ciasteczka, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki

 i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.

Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?

 

W przeglądarce dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można zablokować zapisywanie ciasteczek w przyszłości. Aby zaakceptować stosowanie ciasteczek chem-sklep.pl, blokując jednoczenie użycie ciasteczek firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat odrzucania nowych i wyłączania zapisanych ciasteczek.

 

4. Pliki logu serwera

 

Podczas każdej wizyty na stronach internetowych chem-sklep.pl  przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

 

Te rekordy danych pliku logu są przez nas poddawane analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznego dla użytkownika sklepu chem-sklep.pl, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto wykorzystujemy rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na nasz sklep chem-sklep.pl, np. w ramach tak zwanych ataków distributed denial of service, których celem jest zablokowanie dostępu do naszego sklepu poprzez przeciążenie zapytaniami.

 

5. Statystyki internetowe

 

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics.

 

5.1 Google Analytics

 

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

 

 

6. Bezpieczeństwo transmisji danych

 

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer).

Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

 

 

 

 

 


[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2020 r., poz. 344)

[2] Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.)

[4] Ustawa Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324 z późn. zm.)